Đóng

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Các thuật ngữ trong nội dung:
Quý khách hàng – Bên Mua: được gọi là bên A
Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến: được gọi là bên B

  • Thời gian bảo hành: bảo hành miễn phí 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất kể từ ngày bàn giao hàng hóa nghiệm thu.
  • Nếu phát hiện ra những lỗi về kỹ thuật hay chất lượng của thiết bị hợp đồng không đúng như các điều kiện kỹ thuật của hợp đồng này, bên A có quyền yêu cầu bên B bảo hành, thời gian sẽ được tính thêm từ ngày thay thế vật tư – chỉ áp dụng cho từng hạng mục vật tư thay thế.
  • Nhằm chứng minh những yêu cầu được bảo hành, bên A sẽ gửi cho bên B biên bản thông báo lỗi, những tài liệu này là cơ sở pháp lý để bên A yêu cầu bên B bảo hành.
  •  Trong vòng 8 giờ, bên B sẽ thông báo cho bên A biết kết quả của việc xem xét các lỗi đã được thông báo. Đối với các lỗi nhỏ, bên B bằng chi phí của chính mình, phải khắc phục ngay trong vòng 24 giờ.
  •  Trong trường hợp các lỗi xác nhận là đúng, bên B bằng chí phí của chính mình, phải ngay lập tức nhưng không quá 03 ngày kể từ ngày thông báo lỗi của bên A, tiến hành thay thế, sửa chữa các khiếm khuyết cho đến khi đạt được chất lượng hòan hảo. Bên B cũng có thể đề nghị các biện pháp giải quýêt khác nhưng phải được bên A chấp nhận bằng văn bản.
  • Nếu quá thời gian trên, bên A có quyền tiến hành các biện pháp khắc phục lỗi mà không cần hỏi ý kiến của bên B. Trong trường hợp đó, bên B phải chịu mọi chi phí có liên quan đến việc khắc phục lỗi này.
  • Các văn bản thông báo lỗi của bên A sẽ được gởi về cho bên B bằng điện, fax hay email. Ngày của văn bản này sẽ là một trong những căn cứ để tính các thời hạn cho bồi thường. Khi việc sửa chữa , thay thế đối với các thiết bị lỗi đã được hòan tất và các chi phí, tổn thất, các khoản bồi thường thiệt hại đã được thanh toán thì yêu cầu bảo hành đó được xem là giải quyết hoàn toàn.

Nhân viên hỗ trợ

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4